top of page

Tilskud for Sjøgrens Syndrom Patienter:

 Personer der lider af Sjögrens Syndrom har mulighed for at søge tilskud til tandbehandling i Region Sjælland.

Generel orientering om tilskudsmuligheder i forbindelse med Sjögrens Syndrom.

Personer, der lider af Sjögrens Syndrom har mulighed for at søge om tilskud til tandbehandling i Region Sjælland efter Sundhedslovens § 166. For at være tilskudsberettiget kræves det, at du har fået konstateret et betydeligt dokumenteret behov for tandbehandling. Forekomsten af dine tandproblemer skal kunne relateres til Sjögrens Syndrom og være opstået som en følge af sygdommen.

 • Diagnosen Sjögrens Syndrom skal kunne dokumenteres ved udskrivningsbrev, journalkopi eller skriftlig bekræftelse fra undersøgende instans feks. sygehusafdeling, speciallæge eller specialtandlæge, ikke kun egen læge.
 • Diagnosen skal være stillet efter Københavner- eller EU-kriterierne.
 • Tandbehandlingsbehovet skal dokumenteres af journaloptegnelser, røntgenbilleder m.v. samt vedlægges en erklæring fra egen tandlæge om øget kariesaktivitet og karies på atypiske steder efter sygdommens indtræden.
 • Sygdomsbilledet skal afvige fra det, man ville forvente hos andre borgere med tilsvarende alder, mundhygiejne og tandlægebesøgsvaner.

Du vil evt. blive indkaldt til visitation (forundersøgelse) før evt. endelig godkendelse. Ansøgte behandlinger må derfor ikke påbegyndes før denne godkendelse. Oplysninger fra tandlægen: Fra din tandlæge skal der fremlægges oplysninger om: tidligere og nuværende tandstatus, tidligere og nuværende orale sygdomsaktivitet, eventuelle spontane tand- eller fyldningsbrud, resultatet af spytmålinger samt andre objektive eller subjektive tegn på mundtørhed, beskrivelse af lokalisation og udbredelse af aktuel karies, forekomst af tandslid specielt på fortænder, evt. forekomst af svamp, bilagt en argumentation for, at der er en sammenhæng mellem det orale syg-domsbillede og konstateringen af Sjögrens Syndrom. Fra din tandlæge skal der fremlægges oplysninger om: tidligere og nuværende tandstatus, tidligere og nuværende orale sygdomsaktivitet, eventuelle spontane tand- eller fyldningsbrud, resultatet af spytmålinger samt andre objektive eller subjektive tegn på mundtørhed, beskrivelse af lokalisation og udbredelse af aktuel karies, forekomst af tandslid specielt på fortænder, evt. forekomst af svamp, bilagt en argumentation for, at der er en sammenhæng mellem det orale syg-domsbillede og konstateringen af Sjögrens Syndrom. Fra din tandlæge skal der fremlægges oplysninger om: tidligere og nuværende tandstatus, tidligere og nuværende orale sygdomsaktivitet, eventuelle spontane tand- eller fyldningsbrud, resultatet af spytmålinger samt andre objektive eller subjektive tegn på mundtørhed, beskrivelse af lokalisation og udbredelse af aktuel karies, forekomst af tandslid specielt på fortænder, evt. forekomst af svamp, bilagt en argumentation for, at der er en sammenhæng mellem det orale syg-domsbillede og konstateringen af Sjögrens Syndrom. Fra din tandlæge skal der fremlægges oplysninger om: tidligere og nuværende tandstatus, tidligere og nuværende orale sygdomsaktivitet, eventuelle spontane tand- eller fyldningsbrud, resultatet af spytmålinger samt andre objektive eller subjektive tegn på mundtørhed, beskrivelse af lokalisation og udbredelse af aktuel karies, forekomst af tandslid specielt på fortænder, evt. forekomst af svamp, bilagt en argumentation for, at der er en sammenhæng mellem det orale syg-domsbillede og konstateringen af Sjögrens Syndrom. 

 Evt. behandlingsplan: Din tandlæge udarbejder en behandlingsplan og et dertil hørende behandlingstilbud (prisoverslag), og indsender dette sammen med røntgenbilleder og kopi af din tandlægejournal til Region Sjælland. I regionens vurdering af din tandlæges behandlingsforslag anlægges en helhedsvurdering, hvad angår din samlede tandstatus og prognose for behandlingsforslaget, ligesom prisniveauet i behandlingstilbuddet også vil blive vurderet. 

Tilskudsmuligheder: Der kan ydes tilskud til forebyggende og behandlende tandpleje samt tandproteser herunder kroner, broer m.v. Der ydes ikke tilskud til parodontose eller operativ fjernelse af ikke frembrudte visdomstænder, da disse problemer ikke kan henføres til Sjøgrens Syndrom. Der ydes heller ikke tilskud til reparation eller udskiftning af tidligere bevilget protese, krone, bro m.v. Dette gælder også for tidligere bevillinger ydet efter Bistandslovens § 58, Servicelovens § 97 samt Lov om tandpleje § 6D eller den nugældende Sundhedslov § 166. 

Egenbetaling: Din egenbetaling kan maksimalt udgøre 1.600kr. (satsreguleres én gang årligt den 1. januar) indenfor en 12 måneders periode regnet fra ansøgningstidspunktet. Af hensyn til senere dokumentation for din egenbetaling skal du derfor gemme evt. betalte tandlægeregninger.Udgifter til behandling, der ikke er omfattet af en tilskudsbevilling eller en forhåndsgodkendelse, betaler du selv. Ønsker du en dyrere behandling end den, der kan bevilliges tilskud til, kan du få refunderet et beløb fra Region Sjælland svarende til prisen på den behandling, du har fået godkendt. 

Tilskudsbevilling: Såfremt din ansøgning om tilskud imødekommes, vil du modtage en tilskudsbevilling, hvoraf det vil fremgå, hvilke dele af en indsendt behandlingsplan, der kan iværksættes, samt hvilke be-handlinger der i bevillingsperioden kan foretages uden forhåndsgodkendelse. Herudover vil det fremgå, hvorledes afregningen skal foregå.En tilskudsbevilling gælder kun så længe du bor i Region Sjælland og dækker kun for behandlinger, der er foretaget i Danmark eller et andet EU/EØS-land.Region Sjællands afgørelse er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Din ansøgning kan dog tages op til fornyet behandling, hvis der skulle fremkomme nye oplysninger i sagen af afgørende karakter. Ansøgninger skal være bilagt følgende dokumentation:

 1. Fornøden bekræftelse på den stillede diagnose (udredning efter og opfyldelse af enten Københavnerkriterier eller EU- kriterier). Din læge eller tandlæge kan være behjælpelig med en evt. henvisning til en hospitalsafdeling, speciallæge eller specialtandlæge.
 2. Egen tandlæges erklæring om øget kariesaktivitet som følge af konstateringen af Sjögrens Syndrom. Desuden vedlægges en kopi af tandlægejournalen på tidligere udførte behandlinger med evt. røntgenoptagelser fra perioden før indtræden af din sygdom gå-ende mindst 5 år tilbage i tid. Ligeledes bedes en aktuel status af tandrestaureringer og tanderstatninger vedlagt, indtegnet i et diagram. Oplysningerne skal svare til indholdet i skemaet for diagnostisk og forebyggende grundydelse med en plan for fremtidige profy-laksetiltag.
 3. Egen tandlæges behandlingsforslag med angivelse af de enkelte tænder og flader.
 4. Egen tandlæges behandlingstilbud.
 5. Oplysninger om tidligere modtagne tilskud til tandbehandling efter Lov omtandpleje § 6d, Bistandslovens § 58, Servicelovens § 97 eller den nugældende Sundhedslov § 166.
 6. Angivelse af træffemuligheder med henblik på indkaldelse til visitation.

Kontaktadresse: Ovenstående materiale indsendes med anbefalet post sammen med ansøgningsskemaet i udfyldt stand til:Region Sjællands Tandpleje, Æblehaven 2, 4200 Slagelse.Den tandlægefaglige sagsbehandling påbegyndes først, når al ovvennævnte materiale er modtaget. Ved korrekt udfyldelse af ansøgningsskemaet og indsendelse af al relevant dokumentation er du således selv med til at afkorte sagsbehandlingstiden.Evt. tvivlsspørgsmål kan rettes til:

Tina Klosterskov Jensen, tlf. 58 55 81 22 eller Pia Frost tlf. 58 55 81 23.

NYHED :

Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje.

7.3 Patienter med Sjögrens Syndrom

7.3.1 Specielle odontologiske problemer hos målgruppen

7.3.2 Tandplejens indhold

7.3.3 Ordningens omfang

7.3.4 Tilskud og egenbetaling

7.3 Patienter med Sjögrens SyndromMålgruppen for tilskudsordningen er patienter med diagnosen Sjögrens Syndrom21efter ”Københavnerkriterierne” eller ”EU-kriterierne” (se Bilag D), der som følgeheraf har betydelige tandproblemer.På baggrund af erfaringer fra Sverige skønnes det, at ca. 850 patienter medSjögrens Syndrom vil falde ind under ordningen og tage imod et særligt tandplejetilbud.

7.3.1 Specielle odontologiske problemer hos målgruppenVed Sjögrens Syndrom er spytkirtler og tårekirtler påvirkede, hvorfor patienterneer tørre i mund og øjne. Sygdommen er kronisk. Mundgener i forbindelse medSjögrens Syndrom kan omfatte hævelse af spytkirtlerne, mundtørhed, svamp, tyndesarte slimhinder, og øget kariesaktivitet, m.v. Mundtørheden kan vise sig ved en tørpergamentagtig mundslimhinde, hvori mundspejlet hænger fast ved alm. undersøgelse.Tungen taber sit papilmønster og fremtræder evt. glat og med indtørrede belægninger.Kronisk mundtørhed medfører ud over øget kariesaktivitet, karies påatypiske steder (cervikalt, incisalt, langs fyldninger).

7.3.2 Tandplejens indholdBehandling af tandsættet udføres svarende til det dokumenterede behov (tandfyldninger,rodbehandlinger, kroner, proteser m.v.)Hertil kommer et odontologisk behov for forebyggende tiltag, som næsten altid erpåkrævet i forbindelse med Sjögrens Syndrom. Den konserverende behandling børderfor suppleres af forebyggende behandling (afpudsning, tandrensning, kontrol,instruktion m.v.) f.eks. hver 3. måned, afhængig af behov.Både i forbindelse med udarbejdelse af behandlingsforslag og med eventuel godkendelseaf behandlingstilbudet bør der anlægges en helhedsvurdering for så vidtangår patientens samlede odontologiske status og prognose for tandsættet. Vedrørendebehandlingsplan henvises i øvrigt til 1.3.3.1.

7.3.3 Ordningens omfangForudsætningen for, at en patient omfattes af den særlige tilskudsordning er, at detkan dokumenteres, at det præsenterede odontologiske behandlingsbehov har karakteraf at være betydelige tandproblemer, og at disse skal kunne relateres til det tilgrundliggendeSjögrens Syndrom.Vejledning om omfanget af og kravene til 72den kommunale og regionale tandplejeDet odontologiske behandlingsbehov skal dokumenteres af journaloptegnelser samterklæring fra egen tandlæge, suppleret med udskrivningsbrev, journalkopi ellerskriftlig bekræftelse af diagnosen fra den undersøgende instans.

7.3.4 Tilskud og egenbetalingDer ydes økonomisk støtte til behandlingskrævende tilstande, der skyldes SjögrensSyndrom. Støtten ydes i form af forebyggende behandling og behandlende tandplejei øvrigt, herunder tandproteser.Patientens egenbetaling til tandpleje hos praktiserende tandlæge kan maksimalt udgøre1.480 kr. årligt (grundbeløb pr. 1. januar 2006) (en regulering af de 1.300 kr.,der oprindeligt blev fastsat som led i lovforslaget vedrørende den amtskommunaletandplejes økonomiske konsekvenser). Egenbetalingen reguleres én gang årligt den1. januar på grundlag af satsreguleringsprocenten.Tilskudsordningen er uafhængig af patientens indkomst- og formueforhold. Modtagerpatienten helbredstillæg efter lov om social pension til betaling af egne udgiftertil tandpleje, afholder patienten sin egenbetaling og modtager evt. helbredstillægi forhold hertil. Tilskud fra Sygeforsikringen Danmark fraregnes ikke ved opgørelsenaf patientbetalingen.Når patienten kan dokumentere en egenbetaling inden for 12 måneder – regnet frabevillingsansøgningen – der overstiger 1.480 kr., betaler regionsrådet den fremtidigepatientandel for tandplejeydelser omfattet af regionsrådets tilskudsbevilling.Med henblik på denne dokumentation skal patienten derfor gemme sine tandlægeregninger.Patienter, der godkendes til ordningen, modtager en særlig tilskudsbevilling fra regionsrådet,hvoraf de nærmere vilkår for støtten vil fremgå. Regionsrådet kan fastsætte,hvilke ydelser der er omfattede af regionsrådets forhåndsgodkendelse. Regionsrådetvil således normalt, i forbindelse med at patienten har fået sin tilskudsbevilling,have taget stilling til, hvilke behandlinger tandlægen kan iværksætteuden forhåndsgodkendelse fra regionsrådet, og dette vil normalt fremgå af patientenstilskudsbevilling.Behandlinger, der ikke er omfattet af forhåndsgodkendelse, kan ikke påbegyndes,før regionsrådet har godkendt behandlingsforslaget samt det af tandlægen afgivnebehandlingstilbud. I de tilfælde, hvor patientens tilskudsbevilling ikke indeholderbestemmelser om forhåndsgodkendelse, må særligt kostbare behandlinger ikke påbegyndes,før regionsrådet har godkendt behandlingsforslaget samt det afgivne behandlingstilbud.Udgifter til behandling, der ikke er omfattet af tilskudsbevillingen, betales af patienten.Ønsker patienten en dyrere behandling end den, der kan bevilges støtte til,kan patienten få refunderet et beløb fra regionsrådet svarende til prisen på den behandling,som regionsrådet har godkendt støtte til.Patienten søger regionsrådet om at komme med i ordningen. Ansøgningen vedlæggeslægelig dokumentation for sygdom samt erklæring fra egen tandlæge vedlagtjournaloptegnelser, der kan dokumentere, at der er opstået særlige problemer i forbindelsemed patientens tilgrundliggende Sjögren Syndrom. Tandlægen bør vejledeVejledning om omfanget af og kravene til 73den kommunale og regionale tandplejepatienten om, hvor man skal henvende sig, og eventuelt være patienten behjælpeligmed kontakten til regionsrådet.

SENESTE NYT:

Sjøgrens Syndrom - tilskud til tandbehandlingSundhedslovens § 166

Betydelige tandproblemer der har relation til sygdommen Sjøgrens syndrom.

Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Ansøgningen om særligt tilskud til tandbehandling skal du udarbejde i samarbejde med din tandlæge. Du kan få råd og vejledning vedr. ansøgningsproceduren hos:

Afdeling for Regional Specialtandpleje

Regionshospitalet Viborg

Søndersøparken 14,

8800 Viborg

Lotte Andersen, sekretær, telefon 7844 6702

Gitte Kaas, tandplejer, telefon 7844 6738

Hvem kan få tilskud?

At du lider af sygdommen Sjøgrens syndrom medfører ikke i sig selv, at du kan få det særlige tilskud til tandpleje. Der er to hovedbetingelser, der skal være opfyldt, for at du kan få tilskud:

 1. det kan dokumenteres, at sygdommen Sjøgrens syndrom i dit tilfælde har medført betydelige tandproblemer, som skyldes udtalt mundtørhed. Med andre ord skal dine tandproblemer være markant større end det, man ville forvente hos andre med tilsvarende alder, mundhygiejne og tandlægebesøgsvaner.
 2. diagnosen Sjøgrens syndrom skal være fastlagt af en speciallæge, og diagnosen skal være fastlagt ud fra nogle bestemte undersøgelser: "Københavene- og EU-kriterierne" Hvis du opfylder betingelserne for det særlige tilskud, betyder det, at du kan få dækket de dele af dine tandlægeudgifter, som skyldes din mundtørhed. Udgiften til tandbehandlinger, der ikke har årsag i din mundtørhed, skal du fortsat selv afholde.

Hvordan ansøger man om tilskud?For at søge om tilskud skal du udfylde og underskrive dette ansøgningsskema.

Det er dig som patient, der kan ansøge om tilskuddet, men det anbefales, at du udfærdiger ansøgningen i samarbejde med din tandlæge.Sammen med ansøgningsskemaet skal du indsende følgende dokumentationsmateriale til Afdeling for Regional Specialtandpleje:

 • om, at din diagnose er stillet ud fra de nævnte kriterier. Dokumentationen kan være en kortfattet udtalelse fra praktiserende speciallæge eller hospitalsafdeling eller udskrift af din hospitalsjournal. Det skal fremgå af udtalelsen, hvornår du har fået sygdommen.
 • inklusiv alle røntgenbilleder (originale billeder returneres efter brug), aktuelt tandkort (diagram over din tand- og parodontosestatus)
 • Forslaget skal angive hvilke behandlinger, du har behov for, og hvad det vil koste at udføre behandlingerne.

Din tandlæge er berettiget til at opkræve honorar for undersøgelse og eventuelle røntgenbilleder i forbindelse med ansøgningen. Udfylder din tandlæge ansøgningsskemaet og i indhenter dokumentationsmateriale kan tandlægen også opkræve honorar for dette. Disse udgifter skal du selv afholde - uanset om du bevilges tilskud eller ej. Undersøgelse hos Afdeling for Regional Specialtandpleje

Når Afdeling for Regional Specialtandpleje har modtaget et fyldestgørende dokumentationsmateriale, vil du normalt blive indkaldt til en undersøgelse hos regionens tandlægekonsulent. Undersøgelsen er nødvendig, fordi journalmateriale og røntgenbilleder ikke alene kan vise, om der er sammenhæng mellem de problemer, du har med dine tænder og din mundtørhed. Undersøgelserne finder sted i Afdeling for Regional Specialtandpleje på regionshospitalerne i Viborg eller Randers. Du skal selv sørge for transporten til og fra klinikken, og der ydes ikke refusion af transportudgifter. I forbindelse med undersøgelsen vil du blive tilbudt rådgivning hos en tandplejer med særlig erfaring vedr. de specielle tandproblemer, der kan opstå i forbindelse med sygdommen Sjøgrens syndrom. Informationen omhandler bl.a. råd og vejledning om, hvad du selv kan gøre for at bevare dine tænder samt hvilke muligheder, der er for at lindre generne ved mundtørhed.Efter undersøgelsen får du skriftlig besked på, hvorvidt du kan få særlige tilskud til tandbehandling. Får du afslag på din ansøgning, får du samtidigt information om klagemulighederne over afgørelsen. Afgørelsen sendes i kopi til din tandlæge.

Tilskudsperiodens start og egenbetaling

Hvis du bevilges tilskud, vil bevillingen gælde fra den dato, hvor Afdeling. for Regional Specialtandpleje modtog din ansøgning – den såkaldte "bevillingsdato".Du skal være opmærksom på, at der er en årlig egenbetaling på kr. 1.745

(niveau 20132). Det betyder, at du selv skal betale de første kr. 1.7425,-af din behandling, hvorefter regionen betaler den resterende del af den bevilgede behandling. Egenbetalingen reguleres hvert år pr. 1. januar. Bevillingsperioden er ikke tidsbegrænset.Vigtig information ved. tilskuddet

Du kan kun få støtte til forebyggelse og behandling af tandsygdomme, som er direkte affødt af Sjøgrens syndrom. Det vil i hovedsagen sige behandling af huller (caries). Mister du tænder pga. caries, efter du har opnået godkendelse til tilskudsordningen, kan du også få tilskud til protetiske behandling (f.eks. krone, bro, implantat eller aftagelig protese). Der ydes ikke tilskud til parodontosebehandling, idet det ikke er videnskabeligt bevist, at der er sammenhæng mellem Sjøgrens syndrom og parodontose. Dette er også baggrunden for, at der ikke gives tilskud til protetiske behandlinger, såfremt tandtabet skyldes parodontose.Har du opnået godkendelse til tilskudsordningen, kan din tandlæge uden særlig forhåndsansøgning udføre de forebyggelses- og behandlingsformer, som er indeholdt i Sygesikringsoverenskomsten (f.eks. undersøgelse, røntgenundersøgelse, forebyggelsestiltag, alm. fyldningsbehandlinger, rodbehandlinger etc.). En række særligt bekostelige behandlinger (f.eks. kroner, broer, implantater, proteser etc.), er ikke indeholdt i Sygesikringsoverenskomsten. Hvis du ønsker at regionen skal yde dig tilskud til sådanne behandlinger, skal du ansøge herom, før du påbegynder behandlingen. Rent praktisk sker det på den måde, at din tandlæge sender Afdeling for Regional Specialtandpleje en ansøgning. Ansøgningen skal indeholde en kort begrundelse for behandlingen og et specificeret prisoverslag. Endelig skal din tandlæge indsende aktuelle røntgenbilleder af de tænder, der ønskes behandlet. I forbindelse med ansøgning om særligt bekostelige behandlinger, kan det være nødvendigt, at regionens tandlægekonsulent vurderer behandlingsmulighederne ved en klinisk undersøgelse. Påbegyndes en behandling, før den er godkendt af regionen, er det som udgangspunkt dig som patient, der skal betale for behandlingen. Denne regel skyldes, at regionens tandlægekonsulent efter behandlingens udførelse ofte ikke vil have mulighed for at vurdere det behandlingsbehov, der var tilstede før behandlingen. Det er dog helt acceptabelt, at du får udført midlertidig behandling af akutte, smertegivende tilstande, ligesom du selvfølgelig kan få lavet midlertidige nødvendige behandlinger, der skal hindre yderligere udvikling af skader på tandsættet.

Ønsker du en dyrere behandling end den, der kan bevilges støtte til, kan du få refunderet et beløb fra regionen svarende til prisen på den behandling, regionen har godkendt støtte til.

Tilskudsordningen er ikke afhængig af dine indkomst- og formueforhold.

Er du medlem af Sygeforsikringen danmark kan du ikke opnå refusion herfra vedr. behandlinger, der er betalt af regionen. Har du selv betalt for dele af din tandbehandling, kan du opnå tilskud hertil fra Sygeforsikringen danmark efter de normale regler.Hvordan udbetales dit særlige tilskud til tandbehandling?

Når din tandlæge har modtaget en kopi af dit bevillingsbrev fra Afdeling for Regional Specialtandpleje, vil tandlægen efterfølgende afregne direkte og elektronisk overfor regionen vedr. de behandlinger, som du kan få tilskud til. Du skal altså ikke selv ”lægge penge” ud for behandlingsudgifter, som regionen dækker. Ved starten af hver ny årlig bevillingsperiode skal du som årlig egenbetaling selv betale de første kr. 1.745,- (2013 niveau) af dine behandlingsudgifter. Eksempel: Hvis bevillingen således første gang trådte i kraft pr. 27. marts 2012 opkræves egenbetalingen fra denne dato i marts måned hvert år fremadrettet. Bevillingsåret følger altså ikke kalenderåret. Tandlægen opkræver betaling fra dig som patient i forbindelse med behandlingen, indtil du har nået grænsen for den årlige egenbetaling. Som dokumentation for din egenbetaling skal du hvert år, når et nyt bevillingssår starter, indsende kopi af disse kvitterede regninger til Afdeling for Regional Specialtandpleje. Hvis det samlede beløb på de fremsendte regninger overstiger kr. 1.745,- (2013 niveau), vil du, via din Nem-konto modtage det overskydende beløb fra regionen.

Får du udført former for tandbehandlinger, som ikke har sammenhæng med din mundtørhed, skal du selv betale for behandlingsudgiften.

Behandling i udlandet

Har du fået tilsagn fra regionen om, at du er berettiget til tandbehandling hos praktiserende tandlæge, kan du vælge at få dine tænder behandlet af en autoriseret behandler i et EU/EØS land (Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Malta, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig). Der kan opnås tilskud efter samme regler som gælder ved behandling udført i Danmark.Kravene med hensyn til forhåndsansøgning, gælder også ved vedr. behandling i EU/EØS land. For at få refunderet et eventuelt tilgodehavende skal du indsende kvitteret originalregning til Afdeling for Regional Specialtandpleje. Du skal sørge for, at behandlingerne er oversat til norsk, svensk, tysk eller engelsk, ligesom betingelserne skal være sammenlignelige med de danske og prissat enkeltvis. Hvis du har ret til tilskud, bliver beløbet overført til din Nem-konto. Hvis du får afslag på din ansøgning

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en uddybning af afslaget. Det samme gælder, hvis du har nye oplysninger vedr. din ansøgning, eller du finder afgørelsen er truffet på et fejlagtigt grundlag.

Evt. klage over afgørelsen kan fremsendes til:

Patientombuddet

Finsensvej 15

2000 Frederiksberg

Telefon.: 7228 6600

Mail: pob@patientombuddet.dk

Hjemmeside: www.patientombuddet.dk

Klagen skal fremsendes til Patientombuddet senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Har du Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til tilskudsordningen, er du altid velkommen til at rette henvendelse til:

Afdeling for Regional Specialtandplejen,

Sekretær Lotte Andersen, telefon: 7844 6702

Tandplejer Gitte Kaas, telefon: 7844 6738.

Mail: Tilskudtand@rm.dk

bottom of page